ალუმნი პროგრამა

ალუმნი პროგრამა

 

აშშ-ის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილება აცხადებს 2020 წლის საგრანტო კონკურსს გაცვლითი პროგრამის მონაწილეთათვის (ალუმნებისთვის). პროგრამის დაფინანსების შემთხვევაში, აშშ-ის საელჩო ფინანსურ მხარდაჭერას სთავაზობს ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამის მონაწილეებს სხვადასხვა აქტივობებისათვის.

სააპლიკაციო ვადები
გთხოვთ, განაცხადები გამოაგზავნოთ მითითებულ თარიღებამდე:
20 მარტი, 2020
12 ივნისი, 2020

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ალუმნებზე გაიცემა ინდივიდუალური გრანტები დემოკრატიის და დასავლური ინტეგრაციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური ზრდისა და მეწარმეობის განვითარების, გენდერული თანასწორობის და სოციალური ინკლუზიის, კიბერ განათლების და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით.

პროექტზე მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა შეადგენს 20,000 აშშ დოლარს. საპროექტო განაცხადი უნდა იყოს მორგებული ადგილობრივი თემების რეალურ საჭიროებებზე და ჰქონდეს გაზომვადი შედეგები. პროგრამის ფარგლებში აპლიკანტებს შეუძლიათ ითანამშრომლონ შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის საჯარო და კერძო სექტორთან, და/ან ადგილობრივ ორგანიზაციებთან.

მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ან მაცხოვრებელ ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო და პროფესიული გაცვლითი პროგრამების მონაწილეებს.

პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის ერთი წელი. სამშენებლო, სარემონტო და საქველმოქმედი პროექტები ამ პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება. იმ შემთხვევაში, თუ გაცვლითი პროგრამის რამდენიმე მონაწილე გაერთიანდება საერთო პროექტის გარშემო, მოთხოვნილი თანხა მაინც არ უნდა აჭარბებდეს დასაშვებ 20,000 აშშ დოლარს. შემომტანი აპლიკანტი უნდა იყოს ინდივიდუალურად ალუმნი ან ალუმნების ჯგუფი, მაგრამ გამარჯვების შემთხვევაში, საგრანტო ხელშეკრულება შესაძლებელია გაფორმდეს პროექტის პარტნიორ ორგანიზაციასთან.

გრანტის ფარგლებში გამოცემული ყველა ბეჭდური თუ ვიზუალური მასალა წინასწარ უნდა შეთანხმდეს საელჩოს შესაბამის განყოფილებასთან.

განაცხადი:

სავალდებულო დოკუმენტაცია:

 • SF424
 • SF424A
 • შევსებული განაცხადის ფორმა
 • აპლიკანტისა და პროექტში მომუშავე ძირითადი გუნდის CV/რეზიუმეები
 • პარტნიორი ორგანიზაცი(ებ)ის თანხმობის წერილი, პროექტში მათი როლისა და პასუხისმგებლობების მითითებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • თანადაფინანსების თანხმობის წერილი თანხისა და ხარჯების კატეგორიის მითითებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • პროექტის აქტივობების საჭიროებებიდან გამომდინარე ოფიციალური ნებართვის წერილები

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე
 • ბიუჯეტი უნდა წარმოადგინოთ აშშ დოლარში
 • ყველა გვერდი უნდა იყოს დანომრილი
 • Microsoft Word დოკუმენტის ფორმატირებისას გამოიყენეთ 1.0-იანი დაშორება, შრიფტი Times New Roman, ზომა – 12.

ბიუჯეტი:

პერსონალი: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელფასები და ჰონორარები (მათ შორის აპლიკანტი ალუმნის). ბიუჯეტი უნდა შეიცავდეს საშემოსავლო გადასახადს. გთხოვთ, დეტალურად აღწერეთ ყველა იმ კადრის ხელფასი, ვინც უშუალოდ ჩართული იქნება პროექტში, მათი პროექტზე დახარჯული დროის პროცენტულობების მითითებით.

მგზავრობა: მგზავრობისა და მგზავრობასთან დაკავშირებული დღიური ხარჯებიც წინასწარ უნდა აისახოს ბიუჯეტში. ის შეიძლება მოიცავდეს მძღოლის ხელფასს, მანქანის დაქირავებისა და საწვავის ხარჯებს. თუ პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო მგზავრობას, საჭიროა ამ მგზავრობის აუცილებლობისა და მნიშვნელობის დასაბუთება. ასეთ შემთხვევაში, გრანტიორი ვალდებულია შეიძინოს მოგზაურობის დაზღვევა და ასლი წარადგინოს საელჩოში.

მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება: ჩამოთვალეთ და აღწერეთ ყველა ის ნივთი და მასალა, რაოდენობისა და ფასის მითითებით, რისი შესყიდვაც პროექტის განსახორციელებლად არის საჭირო.

სხვა პირდაპირ ხარჯები
: აღწერეთ ყველა სხვა ხარჯი, რაც უშუალოდ პირდაპირ კავშირშია პროექტთან, მაგრამ არ ჯდება სხვა ხარჯვით კატეგორიაში.
თანადაფინანსება გულისხმობს საელჩოს გარდა ყველა სხვა ორგანიზაციის წვლილს პროექტში, მათ შორის არა-ფულად თანამონაწილეობას, როგორიცაა მოხალისეობრივად შესრულებული სამუშაო ან უფასოდ დათმობილი ფართი.

კვება: ღონისძიებებისთვის და კონფერენციებისთვის ფურშეტისა და კვების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს პროექტისთვის მოთხოვნილი თანხის 10%-ს.
ალკოჰოლური სასმელები და მუსიკალური გაფორმება: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საგრანტო თანხების გამოყენება ალკოჰოლური სასმელებისა და გასართობი აქტივობებისთვის (მაგ. დიჯეის მოწვევა დახურვის ცერემონიისთვის) არ შეიძლება.
ბიუჯეტი უნდა შეიცავდეს დღგ-სა და საშემოსავლო გადასახადს.

პროგრამის კოორდინირება

პროგრამას ადმინისტრირებას უწევს აშშ-ის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილება.
საგრანტო აპლიკაციასთან დაკავშირებული შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, მიმართოთ შეკითხვით კოორდინატორებს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: TbilisiGrants@state.gov
გთხოვთ, საპროექტო განაცხადი ელექტრონულად გადააგზავნოთ შემდეგ მისამართზე TbilisiGrants@state.gov და სათაურში დაურთოთ პროგრამის სახელწოდება (Alumni Program).

ანგარიშგება

გრანტიორებს მოეთხოვებათ ფინანსური და პროგრამული ანგარიშების ჩაბარება საელჩოსთვის საგრანტო ხელშეკრულებაში მითითებული ანგარიშგების სიხშირისა და ვადების გათვალისწინებით.

აპლიკანტს შეუძლია განცხადი შემოიტანოს ორივე ვადაზე, არაუმეტეს ერთი განაცხადისა თითო ჯერზე.

პროექტებზე საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება ვაშინგტონში, ამიტომ განხილვის ტექნიკურმა პროცესმა შეიძლება გასტანოს ორ თვემდე. პირველადი შედეგები აპლიკანტებს ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.