აშშ-ს ხაზინა უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას საქართველოს შემოსავლების სამსახურისათვის

2012-2014 წლებში, საქართველოში ამერიკის ხაზინის ტექნიკური დახმარების ოფისის შემოსავლების მრჩეველთა პროგრამის მისია განხორციელდა. მისიის მიზანი იყო შემოსავლების სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად, სტრუქტურის დახმარება თანამედროვე  და ეფექტიანი საგადასახადო ადმინისტრაციის შექმნაში. აქცენტი გაკეთდა აუდიტორთა სწავლებაზე თუ როგორ განახორციელონ საგადასახადო შემოწმება. აღნიშნული ძალისხმევა მოიცავდა საკლასო ტრენინგებს, სამუშაო ადგილას პრაქტიკულ ტრენინგებსა და პირისპირ დახმარებას. გარდა რეზიდენტი მრჩევლის/პროექტის მენეჯერის დახმარებისა, პროექტის ფარგლებში ბევრი მოკლევადიანი ექსპერტი ჩამოვიდა, რათა შემოსავლების სამსახურისათვის გაეწია მხარდაჭერა  სხვა ფუნქციების განხორციელებაში, როგორიცაა ადამიანური რესურსები, ხარისხის მიმოხილვა, აპელაციები, ალკოჰოლი და თამბაქოს აქციზის გადასახადები, გადამხდელის შერჩევის პროცესები, საბაჟო და აუდიტის მართვა. 2014-2015 წლებში, აქცენტი გადავიდა საბაჟო პროცესებზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას საქართველოს საზღვრების დაცვა და ეფექტიანი და წარმატებული საბაჟო ადმინისტრაციის შექმნა.

დამატებითი ინფორმაციისათვის, ეწვიეთ ტექნიკური დახმარების ოფისის ვებ-გვერდს: http://www.treasuryota.us/