შვილად აყვანა

ამ ნაწილში განხილულია შვილად აყვანის პროცესი, რომელიც სახელმწიფოთაშორისო მასშტაბით ხორციელდება. აღნიშნული პროცესი მრავალფეროვანია, რადგან იგი იმართება იმ ქვეყნების კანონმდებლობით, რომლებშიც შვილის აყვანის მსურველები და ბავშვი ცხოვრობენ (რაც შეერთებული შტატების შემთხვევაში გულისხმობს როგორც ფედერალურ, ასევე შტატის კანონმდებლობას), აგრეთვე იმ სახელმწიფოს კანონებით, რომელშიც კანონიერად ფორმდება შვილად აყვანის ფაქტი. ამასთანავე, თუ ბავშვის სამშობლო ჰააგის შვილად აყვანის კონვენციის წევრია, აუცილებელია ორივე ქვეყნის შესაბამისი პროცედურების შესრულება. მოვლენათა სავარაუდო განვითარების შეფასებისას შვილის აყვანის მსურველებმა ყველა ეს ფაქტორი უნდა გაითვალისწინონ.