ნოტარიული მომსახურება

გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი მნიშნელოვანი იმფორმაცია:

 • ნოტარიული მომსახურება, მათ შორის მუდმივი ბინადრობის განაცხადისთვის, შეჩერებულია. ჩვენ განვაახლებთ ნოტარიულ მომსახურებას რაც შეიძლება მალე, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია გითხრად კონკრეტული თარიღი. ჩვენ განვაახლებთ ამ გვერდს როდესაც დავუბრენდებით ნოტარიულ მომსახურებას. შეხვედრის დანიშვნა ხელმისაწვდომი იქნება აქ.
 • მომზადება ნოტარიული მომსახურებისთვის:
  • თან იქონიეთ სახელმწიფოს მიერ გაცემული, მოქმედი ფოტოსურათიანი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, (პასპორტი,მართვის მოწმობა ან სამხედრო პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი).
  • სათანადოდ განიხილეთ თქვენი დოკუმენტის არსი
   • საკონსულოს პერსონალი ვერ აგიხსნით თქვენი საბუთის შინაარს და ვერ მოგცემთ რჩევებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოგეთხოვებათ თქვენს დოკუმენტებთან მიმართებაში.
   • გთხოვთ, დოკუმენტი ჩვენთან მოსვლამდე შეავსოთ ვინაობის, ადგილმდებარეობისა და თარიღების გამოყენებით.
   • ფორმას ხელი არ მოაწეროთ. თქვენ მას ხელს საელჩოში, საკონსულოს ოფიცრის თანდასწრებით მოაწერთ.
   • გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენთან არ ხდება შეუვსებელი დოკუმენტების ნოტარიალურად დამოწმება.
   • გთხოვთ, მონიშნოთ ის გვერდები, სადაც აუცილებელია თქვენი და ნოტარიუსის ხელმოწერა.
   • თუ თქვენი დოკუმენტი ნოტარიულად დამოწმებასთან ერთად მოწმეების დასწრებასაც საჭიროებს, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამგვარი მოწმეებით უზრუნველყოფაზე. გთხოვთ, მათი სახელები და გვარები მიუთითოთ შეხვედრის დანიშვნის მოთხოვნაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ არ მიეცემათ საკონსულოში შესვლის უფლება. საკონსულოს პერსონალს ეკრძალება მოწმის ფუნქციის შესრულება.
  • მიმდინარე მოსაკრებელი შეადგენს $50 დოკუმენტის ყოველ დამოწმებაზე ნოტარიუსის ბეჭდის მეშვეობით. გადახდა შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით (აშშ დოლარში ან მიმდინარე ექვივალენტ ადგილობრივ ვალუტაში) ან საკრედიტო ბარათით.
 • აშშ ფედერალურად გაცემული დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმებას ახორციელებს სახელმწიფო დეპარტამენტი.
 • აშშ-ს არა-ფედერალურად გაცემული დოკუმენტები (მაგალითად დაბადების და ქორწინების მოწმობები, გადაწყვეტილება განქორწინების შესახებ, სასწავლო დაწესებულებებში წარმოებული პირადი საქმეები, მართვის მოწმობება და ა.შ.), დამოწმებული უნდა იყოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ მხოლოდ იმ შტატში, სადაც გაიცა აღნიშნული დოკუმენტი.
 • აშშ-ის საელჩოს არანაირი გარემოებების არსებობისას არ შეუძლია შეერთებულ შტატებში ფედერალური ან არა-ფედერალური გაცემული დოკუმენტის დამოწმება.